Docker Images: Name در مقابل برچسب در مقابل خلاصه

یک تصویر داکر معمولاً دارای 3 قسمت است: نام ، برچسب و خلاصه. می توان تصاویر را با استفاده از نام یا نام: برچسب یا [email protected]: هضم برخی از تصاویر تصاویری چند معماری هستند. در چنین مواردی ، docker به طور خودکار تصویر مناسب برای os/arch دستور pull را اجرا می کند. برای مشاهده os/arch’s یک تصویر و دریافت خلاصه ، از docker manifest بازرسی -verbose استفاده کنید. از استفاده از جدیدترین برچسب در محیط محصول خودداری کنید زیرا بازگردانی را سخت می کند.