کدام مکانها برای استقبال از جنبش وسایل نقلیه الکتریکی مناسب هستند؟