ساختارها و الگوریتم های داده احتمالی در داده های بزرگ

تصویر
عکس پروفایل نیمروز هکر نیکیتا واسیلف

نیکیتا واسیلوف

مهندس داده، معلم پایتون

برچسب ها