یادآوری‌های Google Keep در Google Tasks ذخیره می‌شوند

با Google Keep، یادداشت کردن هر چیزی که در ذهنتان است سریع و آسان است – خواه فهرست خواربار، یادآوری مهلت یا یک ایده نوپا. شما می توانید لیست بسازید، عکس بگیرید، صدای خود را ضبط کنید و حتی یادداشت بردارید. همچنین می‌توانید یادآوری‌های مبتنی بر زمان یا مکان را به هر یادداشت اضافه کنید تا دقیقاً در کجا یا زمانی که به آن نیاز دارید، تلنگری دریافت کنید.

در طول سال آینده، این یادآوری‌های Keep به‌طور خودکار در Google Tasks ذخیره می‌شوند. بنابراین علاوه بر دسترسی به یادآورها از طریق Keep، می‌توانید آن‌ها را از Calendar، Tasks و Assistant مشاهده، ویرایش و تکمیل کنید.