معیارهای Scikit-Learn در یادگیری ماشین (نمونه‌های پایتون)

در Scikit-learn، ماژول متریک ماژولی است که در یادگیری ماشین برای اندازه‌گیری عملکرد مدل یادگیری ماشین استفاده می‌شود. ماژول sklearn.metrics دارای توابع امتیاز داخلی، معیارهای عملکرد و معیارهای زوجی و محاسبات فاصله برای استفاده در ارزیابی مدل است.

https://scikit-learn.org/stable/modules/classes.html#module-sklearn.metrics

https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html

https://scikit-learn.org/stable/modules/metrics.html#metrics

از این پست لذت بردید؟

مقاله معیارهای Scikit-Learn در یادگیری ماشین (نمونه‌های پایتون) اولین بار در JC Chouinard ظاهر شد.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  آیا سایت های کوچک دیگر شانسی دارند؟