نحوه ایجاد فایل های Kubernetes YAML

این مقاله به عنوان راهنمای ایجاد فایلهای مانیفست Kubernetes در نظر گرفته شده است. ایجاد یک فایل ساده YAML نسبتاً ساده است ، اما برای استفاده در تولید ، تنظیمات بیشتری مورد نیاز است. با نحوه تشخیص و تصحیح خودکار خطاها در طول فرایند توسعه آشنا خواهید شد. آنچه خواهید آموخت این است که چگونه از ابزارها برای سهولت و درد کمتر استفاده کنید. اگر در Kuberes تازه کار هستید ، ممکن است وسوسه شوید که تا حد امکان صفحات دیگ بخار را تولید کنید ، اما از ژنراتورها استفاده نکنید.

تصویر
عکس پروفایل Piotr Hacker Noon

پیوتر

چند ابر واقعی است ، سرویس های کوچک سخت هستند ، Kubernetes آینده است ، CLI ها خوب هستند.

عکس پروفایل Piotr Hacker Noon
توسط پیوتر @رمزگشاییبه چند ابر واقعی است ، سرویس های کوچک سخت هستند ، Kubernetes آینده است ، CLI ها خوب هستند. داستانهای من را بخوانید

برچسب ها

به هکر نون بپیوندید