تفاوت بین اوراکل های شخص اول و شخص ثالث

تصویر
عکس پروفایل API3 Hacker Noon

API3

اوراکل شخص اول که قراردادهای هوشمند را به طور ایمن و سازگار به داده های دنیای واقعی متصل می کند

برچسب ها