VEATIC: رتبه‌بندی‌ها و مراجع آشنایی و لذت

این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است.

نویسندگان:

(1) Zhihang Ren، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و این نویسندگان به طور مساوی در این کار مشارکت داشتند (ایمیل: [email protected])

(2) جفرسون اورتگا، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و این نویسندگان به طور مساوی به این کار کمک کردند (ایمیل: [email protected])

(3) یفان وانگ، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و این نویسندگان به طور مساوی در این کار مشارکت داشتند (ایمیل: [email protected])

(4) ژیمین چن، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی (ایمیل: [email protected])

(5) Yunhui Guo، دانشگاه تگزاس در دالاس (ایمیل: [email protected])

(6) Stella X. Yu، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و دانشگاه میشیگان، آن آربور (ایمیل: [email protected])

(7) دیوید ویتنی، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی (ایمیل: [email protected]).

11. رتبه بندی آشنایی و لذت

رتبه‌بندی آشنایی و لذت برای هر ویدیو در بین شرکت‌کنندگان جمع‌آوری شد، همانطور که در شکل 13 نشان داده شده است. رتبه‌بندی آشنایی و لذت برای شناسه‌های ویدیویی 0-83 به ترتیب در مقیاس 1-5 و 1-9 جمع‌آوری شد. رتبه بندی آشنایی و لذت برای شناسه های ویدیویی 83-123 قبل از برنامه ریزی مجموعه داده VEATIC جمع آوری شد و در مقیاس متفاوتی جمع آوری شد. رتبه بندی آشنایی و لذت برای ویدیو…

Source link