استفاده از هوش مصنوعی برای مطالعه 12 سال نمایندگی در تلویزیون

گزارش جدیدی از موسسه Geena Davis، Google Research و USC از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل بازنمایی در رسانه ها استفاده می کند.