روندهای جستجوی Google خورشید گرفتگی

یک خورشید گرفتگی کامل در 8 آوریل 2024 در راه است – آن روز دوشنبه است، مردم! چه در مسیر کلیت باشید یا نه، احتمالاً یک یا دو چیز در مورد این پدیده طبیعی آینده شنیده اید که در بسیاری از نقاط آمریکای شمالی قابل مشاهده خواهد بود. شاید شما حتی در حال انجام تحقیقات اینترنتی خود در مورد آن بوده اید. اگر چنین است، ممکن است آماده شرکت در آزمون ما باشید که روندهای جستجوی Google را در مورد خورشید گرفتگی پوشش می دهد. (آیا باید آن را “مسابقه الکترونیکی کل قلب” بنامیم؟)