روندهای جستجوی Google در طول زمان علاقه جستجوی لاته ادویه کدو تنبل را نشان می دهد

6. با توجه به اینکه تا سال 2018 هر سال افزایش ثابتی داشته است، خیلی تعجب آور نیست! علاقه جستجو در سال 2018 به میزان قابل توجهی کاهش یافت و در سال 2021 دوباره شروع به افزایش کرد.

7. وقتی صحبت از PSL شد، علاقه جستجو به مخفف ادویه کدو تنبل هر سال در کنار نام کامل نوشیدنی افزایش می‌یابد. (سریع توجه داشته باشید که همه جستجوهای “PSL” در مورد نوشیدنی نیستند. PSL همچنین مخفف چیزهای دیگر است، مانند پورت سنت لوسی، شهری در فلوریدا. اما به نظر می رسد سنبله های PSL با “ادویه کدو تنبل” منطبق است. لاته هر پاییز افزایش می یابد، بنابراین به وضوح برخی از علاقه ها با هم همپوشانی دارند.)

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور