Refactoring: Remove Setters #CodeSmell | هکر ظهر

ویژگی های خود را خصوصی کنید تا به تغییر ناپذیری کمک کنید و جفت تصادفی را اضافه کنید. تنظیم‌کننده‌ها خط‌مشی‌های نام‌گذاری خوب را نقض می‌کنند، زیرا روی آن وجود ندارد [MAPPER] setXXX(). پیشوند setXXX را حذف کنید. اگر نیاز به تغییر یک ویژگی تصادفی دارید، تنظیم کننده نیست. حذف setXXX. Setter.setX(1); SetXXX(1) خط مشی نامگذاری خوب را نقض می کند. تنظیم کننده ها باید تنظیم کننده ها را شناسایی کنند (مگر اینکه از برنامه نویسی متا استفاده کنند). اگر ماشین سرعت جدید خود را ذخیره می کند، ستورها نیز باید پوشش خوبی داشته باشند.