MemeGraphs: پیوند میم ها به نمودارهای دانش

خیلی طولانی نخوانده

تحقیق ما MemeGraphs را معرفی می‌کند، روشی پیشگامانه برای طبقه‌بندی میم‌های اینترنتی با استفاده از نمودارهای صحنه و دانش با مدل‌های ترانسفورماتور. کشف کنید که چگونه این رویکرد تشخیص سخنان نفرت را تقویت می کند و بینش های ارزشمندی را در مورد تجزیه و تحلیل میم ارائه می دهد. TLDR (خلاصه): میم‌ها نقش مهمی در رسانه‌های اجتماعی بازی می‌کنند، اما تجزیه و تحلیل خودکار آنها برای سخنان نفرت‌انگیز چالش برانگیز است. روش MemeGraphs ما نمودارهای صحنه و دانش را با مدل‌های ترانسفورماتور ادغام می‌کند و از تکنیک‌های موجود بهتر عمل می‌کند و بینش‌های ارزشمندی را در طبقه‌بندی و تحلیل میم ارائه می‌دهد.