JSON در Swift: آنچه شما باید بدانید

خیلی طولانی نخوانده

سه روش مختلف برای کار با JSON (Notation Object JavaScript) در Swift وجود دارد، از جمله استفاده از کلاس JSONSerialization داخلی، پروتکل Codable و کتابخانه های شخص ثالث مانند SwiftyJSON، ObjectMapper، CodableAlamofire یا چیزی شبیه به این. ما به هر رویکرد نگاه خواهیم کرد.