آیا ایالات متحده بهترین دموکراسی در جهان است؟

” alt12837f740 “>” alt12837f7 “>” alt12837f740 “=” 1212 ” div readability = “7.3253012048193”>

LimarcLimarc Ambalina

EditorHackernoon در روز ، VR Gamer و Anime Binger شب

در این بحث اسلک ، دان ، آستین ، لین و جیمی فینی مرا در مورد پیچیدگی ها و گسل های سیستم دموکراتیک ایالات متحده آموزش می دهند.

این مکالمه آموزنده در کانال رسمی # slogging-beta هکر نون رخ داده است و برای خوانایی ویرایش شده است. تصویر سرب از Aaron Burden در Unsplash.