گوگل لینک های سایت سیاه را آزمایش می کند

گوگل لینک های سایت سیاه را آزمایش می کند

گوگل در حال آزمایش نوع دیگری از طراحی لینک های سایت خود است، این یکی از رنگ های سیاه قلم برای لینک های سایت استفاده می کند. البته، گوگل عموماً از رنگ آبی برای آن لینک ها استفاده می کند، زیرا لینک ها عموماً با فونت زیر خط دار آبی هستند.

گوگل همچنین فونت های بزرگتر را برای اولین لینک و کوچکتر را برای لینک های سایت آزمایش کرده است.

این تست جستجوی گوگل پیوندهای سایت لینک سیاه توسط مت مک گی در X و Suraj Soni در X مشاهده شد.

من می توانم آن را تکرار کنم، بنابراین این اسکرین شات است:

لینک های سایت سیاه گوگل

من طرفدار این ظاهر نیستم اما گوگل همیشه در حال آزمایش است…

بحث انجمن در X و X.

Source link