Google Maps با افزودن تبلیغات توقف

Google Maps با افزودن تبلیغات توقف

آیا می‌دانستید که Google Maps می‌تواند به شما پیشنهاد کند که یک توقف در طول مسیر به‌عنوان یک تبلیغ یا مسیر حمایت‌شده در طول مسیر اضافه کنید؟ همانطور که در حال رانندگی هستید ظاهر می شود و از شما می پرسد که آیا می خواهید “Add stop” یا “Cancel” را انجام دهید.

آنتونی هیگمن در حال رانندگی با استفاده از نقشه های گوگل بود و تبلیغ «افزودن توقف» هنگام رفتن به مقصد ظاهر شد. او در X نوشت: “اوه، این قالب تبلیغاتی جدید وحشی را در برنامه Google Maps بررسی کنید.” او گفت که “مسیرها را در ساحل قرار داد و سپس وقتی از این پمپ بنزین رد شدم، آگهی مزارع سلطنتی با “اضافه کردن توقف” ظاهر شد.

در اینجا فرمت تبلیغات است:

Google Maps، آگهی توقف اضافه کنید

آیا قبلاً این قالب تبلیغاتی را دیده اید؟

بحث انجمن در X.

Source link