Google Analytics صادرات مستقیم را به Google Sheets اضافه می کند

Google Analytics صادرات مستقیم به Google Sheets را معرفی می کند و تجزیه و تحلیل داده ها و همکاری را ساده می کند.

  • Google Analytics اکنون به شما امکان می دهد گزارش ها را مستقیماً به Google Sheets صادر کنید.
  • صادرات به Sheets تجزیه و تحلیل عمیق تر و همکاری تیمی آسان تر را امکان پذیر می کند.
  • گزینه های صادرات اضافی مانند PDF، CSV، و API نیز در دسترس هستند.

Source link