هوش مصنوعی و سلامت

هوش مصنوعی پتانسیل تغییر سلامت مردم را دارد. همانطور که ما به این فکر می کنیم که چگونه این موج بعدی هوش مصنوعی سلامت را تغییر می دهد، بسیار مهم است که این سه رویکرد را در ذهن داشته باشیم: هوش مصنوعی را مسئولانه توسعه دهید، با دیگران همکاری کنید و به یاد داشته باشید که هوش مصنوعی تنها یکی از چندین ابزار برای بهبود سلامت است. اگر هوش مصنوعی جسورانه و مسئولانه توسعه یابد، نیروی قدرتمندی برای برابری سلامت خواهد بود که نتایج را برای همه و در همه جا بهبود می بخشد.