Google Ads برای افزودن تأییدیه اختیاری جدید

Google Ads برای افزودن تأییدیه اختیاری جدید

Google Ads اعلام کرد که یک راستی‌آزمایی اختیاری جدید برای تأیید وابستگی تبلیغ‌کننده/فرد به سازمانی که تأیید می‌کند اضافه می‌کند. این در ماه ژوئن 2024 شروع می شود، اما برای من مشخص نیست که تأیید جدید دقیقاً چیست.

گوگل نوشت:

در ژوئن 2024، Google برنامه راستی‌آزمایی آگهی‌دهنده را به‌روزرسانی می‌کند تا تأییدیه اختیاری جدیدی برای تأیید وابستگی تبلیغ‌کننده/فرد به سازمانی که تأیید می‌کند اضافه کند. هیچ عواقب نامطلوبی برای عدم تکمیل این فرآیند تأیید جدید وجود نخواهد داشت.

این تمام چیزی است که به دست آوردم، ای کاش بیشتر می دانستم…

آیا هیچ کدام از شما ایده ای دارید؟

بحث انجمن در X.

توجه: این از قبل نوشته شده بود و قرار بود امروز پست شود، من در حال حاضر برای Shavout آفلاین هستم.

Source link