DevSecOps چیست؟ – 7 روش مناسب برای اتوماسیون موثر در سال 2021

عکس پروفایل نویسنده

@همسرگوویند مالویه

مدیر فنی و Passionate Fullstack و توسعه دهنده polyglot

DevSecOps نظریه ترکیب فعالیت های امنیتی در فرآیند DevOps است.

سازمانها از DevOps پشتیبانی می کنند زیرا زمینه های رشد و عملیات را به یکدیگر نزدیک می کند. این مدل تولید ضمن حفظ کنترل و توازن های لازم ، روشی پاسخگو و قابل اعتماد برای ارائه مداوم کد به دنیای واقعی فراهم می کند.

یکی از راه های رفع این آسیب پذیری استراتژی DevSecOps است که تضمین می کند مسئولیت امنیتی به یک یا دو شرکت کننده واگذار نمی شود. در عوض ، تمام جنبه های این فرآیند در امنیت بافته می شود ، این بستگی به مسئولیت مشترک حاصل از تولید از طریق عملیات ، اتوماسیون آزمون ، ارتباطات کارآمد و سایر فنون دارد.

DevSecOps چیست؟

تئوری ادغام فعالیت های امنیتی در فرآیند DevOps DevSecOps است. وقتی حفاظت در فرآیند DevOps وارد می شود ، مدل جدیدی به نام DevSecOps تولید می کند.

DevSecOps از همان ابتدا در مورد حفاظت از برنامه و زیرساخت ها فکر می کند. برای حفظ استراتژی DevOps ، این شامل خودکار سازی دروازه های امنیتی فردی نیز می باشد.

مزایای DevSecOps:

  • قابلیت بیشتر برای اتوماسیون
  • کاهش احتمال خطا
  • نیاز به تنظیم دستی دستی کاهش یافته است
  • در …