Danube-2: مدل هوش مصنوعی کوچک که در جدول امتیازات Open LLM پیشرو است

خیلی طولانی نخوانده

صنعت هوش مصنوعی تحت سلطه LLM های عظیمی مانند GPT-4، Claude 3 و Gemini است. اما تکیه بر این LLM های منبع بسته به همان اندازه مشکلات بزرگی وجود دارد. با منبع باز، مدل های کوچک LLM وارد بازی می شوند. دقیق ترین آنها در دسته پارامتر <2B است [H2O.ai’s Danube 2].