تست جستجوی بینگ برچسب زدن تصاویر با جزئیات تغذیه

تست جستجوی بینگ برچسب زدن تصاویر با جزئیات تغذیه

بینگ در حال آزمایش افزودن جزئیات تغذیه ای به تصاویر در نتایج جستجوی خود است. این شامل برچسب زدن محصولات غذایی با برچسب های “کلسیم بالا”، “پروتئین بدون چربی”، “ضد التهاب” و سایر برچسب ها است.

من نمی توانم این را تکرار کنم اما خوشحال بهروانی این را مشاهده کرد و چندین نمونه را در X پست کرد، این نمونه ها هستند:

بینگ کلسیم بالا

ضد التهاب بینگ

پروتئین ناب بینگ

آیا این ویژگی خوبی است؟ آن را میبینی؟

بحث انجمن در X.

Source link