5 مزایای برنامه ریزی و مدیریت پروژه

تصویر
عکس پروفایل لوک فیتزپاتریک هکر ظهر

لوک فیتزپاتریک

لوک روندهای بلاک چین را در فوربس پوشش می دهد.

هر کسی که یک یا چند پروژه را مدیریت کرده است می داند که برای تکمیل آنها هزینه های زیادی صرف می شود. اما چقدر در مورد مدیریت پروژه می دانید؟ این فرآیند به چیزی بیش از تکمیل وظایف به محض رسیدن به شما نیاز دارد. برای اطمینان از اینکه هر پروژه بدون مشکل پیش می رود، به برنامه ریزی زیادی نیاز است، به خصوص اگر همزمان بیش از یک پروژه را مدیریت کنید.

قبل از شروع مدیریت یک محصول، باید بنشینید و نقاط عطف پروژه را ایجاد کنید. هر نقطه عطف باید یک تاریخ تکمیل داشته باشد تا بتوانید مطمئن شوید که پروژه در مسیر خود باقی می ماند و می دانید که آیا در حال سقوط هستید یا خیر…