5 افزونه JetBrains برای ارتقاء پشتیبانی داخلی Git به سطح بعدی