4 راه برای ایجاد ذهنیت رشد و تبدیل شدن به یک رهبر بهتر

ذهنیت رشد رویکردی به زندگی است که از اشتباهات در حین یادگیری مهارت های جدید استقبال می کند. رهبران بزرگ توسعه یک طرز فکر رشد را در اولویت قرار می دهند، زیرا این عنصر مخفی برای موفقیت تزلزل ناپذیر است. ذهنیت ثابت این باور است که افراد با مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و ویژگی‌ها متولد می‌شوند که قابل تغییر نیستند. افرادی که دارای ذهنیت رشد هستند از به چالش کشیدن خود اجتناب می کنند و شکست ها را به عنوان ضربه های سخت برای خود ارزیابی می کنند. بهترین شاخص موفقیت برای یک کسب و کار در توانایی آنها برای غلبه بر چالش ها آشکار می شود. توانایی ادامه دادن حتی در سختی‌ها کاری است که موفق‌های برتر انجام می‌دهند.