24 قطعه برتر کد ES6 برای مشکلات JavaScript

عکس پروفایل نویسنده

@مادزادفمادزا

توسعه دهنده نرم افزار و نویسنده فنی

در اینجا من مفیدترین قطعه کد را از 30 ثانیه کد انتخاب کرده ام. این یک منبع عالی است ، پیش بروید و به او عشق نشان دهید.

در این مقاله ، سعی کردم آنها را بر اساس کاربرد عملی آنها مرتب کنم ، و به سوالات متداولی که ممکن است در پروژه خود با آنها روبرو شوید پاسخ دهید:

1. چگونه می توان تمام عناصر مشخص شده را مخفی کرد؟

const hide = (...el) = [...el].forEach(e = (e.style.display = 'none'));

// Example
hide(document.querySelectorAll('img')); // Hides all  elements on the page

2. چگونه می توان بررسی کرد که آیا این عنصر کلاس مشخصی دارد؟

const hasClass = (el, className) = el.classList.contains(className);

// Example
hasClass(document.querySelector('p.special'), 'special'); // true

3. چگونه کلاس را برای یک عنصر تغییر دهیم؟

const toggleClass = (el, className) = el.classList.toggle(className);

// Example
toggleClass(document.querySelector('p.special'), 'special'); 
// The paragraph will not have the 'special' class anymore

4. چگونه می توان موقعیت پیمایش صفحه فعلی را بدست آورد؟

const getScrollPosition = (el = window) = ({
  x: el.pageXOffset !== undefined ? el.pageXOffset : el.scrollLeft,
  y: el.pageYOffset !== undefined ? el.pageYOffset : el.scrollTop
});

// Example
getScrollPosition(); // {x: 0, y: 200}

5. نحوه حرکت صاف به بالای …