15 میلیون دلار به دلیل کیفیت پایین داده ها از دست رفته است