چگونه تیمی از هکرها مدارک فیشینگ دزدیده شده را برای رها کردن واگذار کردند