“برای یادگیری مینویسم” کریم فانوس ، معاون مهندسی @ strongDM