یادگیری بازنمایی جملات گفتمان آگاه از ساختارهای سند

4.2 یادگیری بازنمایی جملات مبتنی بر گفتمان از ساختارهای سند

4.2.1 مقدمه

بازنمایی جملات از پیش آموزش‌دیده در کارهای مختلف پایین‌دستی مانند پاسخ‌گویی به سؤالات بصری (Tapaswi et al., 2016)، استنتاج اسکریپت (Pichotta and Mooney، 2016)، و بازیابی اطلاعات (Le and Mikolov، 2014؛ Palangi et al., 2016). با این حال، تمرکز بازنمایی جملات از پیش آموزش‌دیده عمدتاً بر روی یک جمله مستقل بوده است تا بافت وسیع‌تری که در آن قرار دارد.

شکل 4.3: درخت گفتمان RST از بانک درخت گفتمان RST.  شکل 4.3: درخت گفتمان RST از بانک درخت گفتمان RST.

در این کار، ما به دنبال ترکیب دانش گفتمانی در بازنمایی جملات با هدف کلی هستیم. گفتمان گروهی منسجم و ساختار یافته از جملات است که به عنوان یک نوع ساختار اساسی در زبان طبیعی عمل می کند (جورافسکی و مارتین، 2009). ساختار گفتمانی اغلب با چیدمان عناصر معنایی در جملات متعدد، مانند موجودیت ها و ضمایر، مشخص می شود. ساده ترین چنین ترتیبی (یعنی ساختار خطی) را می توان به عنوان ترتیب جمله درک کرد، جایی که ساختار در زمان بندی معرفی موجودیت ها آشکار می شود. ساختارهای گفتمانی عمیق تر از روابط پیچیده تری بین جملات استفاده می کنند (به عنوان مثال، ساختار درختی؛ به شکل 4.3 مراجعه کنید).

به لحاظ نظری، ساختارهای گفتمانی از طریق نظریه مرکزیت (Grosz…

Source link