گزارش چرخه هایپ گارتنر و آینده داده ها

تصویر
  عکس پروفایل دنی وسلی هکر ظهر

دنی وسلی

روزنامه نگار، کارآفرین فناوری

گارتنر، یک شرکت مشاوره فناوری مستقر در کانکتیکات با شهرت تثبیت شده برای انجام تحقیقات و سنجش صنایع بسیار تخصصی، گزارش جدیدی از Hype Cycle را در اوایل سال جاری منتشر کرد.

بخش کاملی از گزارش به مدیریت داده ها و…