کمی سازی دستکاری ترجیحات: روند رشد در مانع خروج آمازون در طول زمان

خیلی طولانی نخوانده

این تحلیل رشد سالانه 1.8 درصدی موانع خروج را نشان می دهد که نشان دهنده روند قابل توجهی در دستکاری اولویت ها در سیستم توصیه کننده آمازون است. تجسم‌سازی‌ها نشان‌دهنده رشد 43 درصدی مانع برای خروج در طول دوره مطالعه است و تغییر رفتارها و ترجیحات کاربر را برجسته می‌کند.