کمیت ریسک سایبری چیست؟

خیلی طولانی نخوانده

کمی سازی ریسک سایبری فرآیند استفاده از اندازه گیری های کمی برای محاسبه آسیب پذیری سازمان در برابر تهدیدات سایبری است. چارچوب‌ها شامل NIST SP 800-53، ISO 27005 و مدل FAIR است. برای شروع کار با کمی سازی ریسک سایبری، موجودی دارایی های فیزیکی و اطلاعاتی، جمع آوری داده ها در مورد سیستم ها و تهدیدات سایبری، تعیین کمیت ریسک در داخل و خارج، ارائه یافته ها به مدیریت و ارزیابی مجدد ریسک سازمان خود به طور منظم.