کد را مانند یک هکر با SAST بخوانید

خیلی طولانی نخوانده

تست امنیت برنامه استاتیک (SAST) زیرمجموعه ای از تجزیه و تحلیل کد استاتیک است که برای افزایش امنیت و قابلیت اطمینان کد استفاده می شود. SAST وابستگی های قدیمی، تشخیص مخفی، خطاهای منطقی که منجر به آسیب پذیری ها می شود و موارد دیگر را شناسایی می کند. این یک گلوله نقره ای نیست، اما می تواند به شما کمک کند میوه های کم آویزان را پیدا کنید و در زمان صرفه جویی کنید.