کتاب کد برای حاشیه نویسی از همبستگی اسناد متقابل متنوع: قدردانی

:::info این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است.

نویسندگان:

(1) یاکوب فوگل، کارشناسی ارشد علوم انسانی دیجیتال، موسسه علوم انسانی دیجیتال، دانشکده فلسفه، دانشگاه گئورگ آگوست گوتینگن.

:::

  • چکیده و مقدمه
  • همبستگی اسناد متقابل متنوع و تحلیل سوگیری رسانه ای
  • ابزار حاشیه نویسی
  • دستورالعمل های حاشیه نویسی
  • نتیجه گیری و کار آینده
  • سپاسگزاریها
  • مراجع کتابشناختی

6. تقدیر و تشکر

از ناظر پروژه ام آناستازیا ژوکوا بسیار سپاسگزارم که هرگز از سوالات متعدد من خسته نشد و همیشه می دانست که چگونه با راهنمایی های خوب هر زمان که احساس می کردم در گیر افتادم به من کمک کند.