کاوش نقشه تودرتو در Solidity برای قراردادهای هوشمند

خیلی طولانی نخوانده

نگاشت های تو در تو Solidity ساختارهای داده همه کاره ای هستند که به توسعه دهندگان اجازه می دهد داده های پیچیده را در قراردادهای هوشمند اتریوم سازماندهی و مدیریت کنند. نگاشت تو در تو، بازیابی و دستکاری کارآمد داده ها را با مرتبط کردن چندین کلید با مقادیر مربوطه تسهیل می کند. آنها سازماندهی داده های سلسله مراتبی را قادر می سازند، و توسعه دهندگان را قادر می سازند تا راه حل های ذخیره سازی پویا و ساختارمند متناسب با الزامات برنامه های غیرمتمرکز (dApp) ایجاد کنند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور