کاوش تورم گیج-هیگز با ابعاد اضافی: نظریه گیج U(1) در زمینه تاب دار

نویسندگان:

(1) Toshiki Kawai، گروه فیزیک، دانشگاه هوکایدو، ساپورو 060-0810، ژاپن (ایمیل: [email protected])

(2) یوشیهارو کاوامورا، گروه فیزیک، دانشگاه شینشو، ماتسوموتو 390-8621، ژاپن (ایمیل: [email protected]).

چکیده و 1 مقدمه

تئوری سنج 2 U(1) روی پس‌زمینه تاب‌دار

3 تورم گیج-هیگز در پس زمینه ای منحرف شده است

4 نتیجه گیری و بحث، قدردانی و مراجع

تئوری سنج 2 U(1) روی پس‌زمینه تاب‌دار

2.1 Randall-Sundrum متریک و انتگرال عمل

فضازمان با متریک RS ارائه شده توسط 5 بعدی یک فرض می شود [8, 9]

2.2 شرایط مرزی مزدوج

در جایی که β ثابتی است به نام فاز پیچ خورده، بالانویس C نشان دهنده یک مزدوج بار 4 بعدی، θC یک عدد واقعی است، و ستاره به معنای صرف مختلط است. سپس، مشتقات کوواریانس از روابط تبعیت می کنند:

2.3 طیف جرمی

سپس، انتگرال عمل بازنویسی می شود

2.4 پتانسیل موثر

اجازه دهید پتانسیل موثر فاز خط ویلسون θ(= θ(x)) را استخراج کنیم. با در نظر گرفتن روش استاندارد، یک پتانسیل موثر d بعدی شامل یک درجه آزادی در سطح یک حلقه b داده می شود.


[3] ما هر دو Mψ و cσ′ (y) را در یک دیدگاه کلی معرفی می کنیم و خواهیم دید که cσ′ (y) با تحمیل خاص ممنوع است…

Source link