کامالا مانجو کساوان – مدیر مهندسی نرم افزار در VISA

خیلی طولانی نخوانده

نام من کامالا مانجو کساوان است و عمیقاً به فناوری و نوآوری علاقه دارم. در سنین جوانی که در مادورای (تامیل نادو، هند) بزرگ شدم، شیفته کامپیوترها و نحوه کار آنها شدم و این کنجکاوی باعث شد که در رشته علوم کامپیوتر حرفه ای را دنبال کنم.