کاربردهای انتشار مردمی در حمایت از حاکمیت دیجیتال

:::info این مقاله در arxiv تحت مجوز CC BY-NC-ND 4.0 DEED موجود است.

نویسندگان:

(1) ایهود شاپیرو، گروه علوم کامپیوتر و ریاضیات کاربردی، موسسه علوم ویزمن، اسرائیل و [email protected].

:::

  • چکیده و مقدمه
  • پروتکل های مردمی
  • اجرای مردمی انتشار مردمی
  • کاربردهای انتشار مردمی در حمایت از حاکمیت دیجیتال
  • کار و بحث آینده
  • منابع
  • الف. مقدمات: سیستم های انتقال چند عاملی توزیع شده ناهمزمان
  • ب- اشاعه همه به همه مردمی نیست
  • ج. اثبات

\\

4 کاربردهای انتشار مردمی در حمایت از حاکمیت دیجیتال

ما برنامه‌های انتشار مردمی را توصیف می‌کنیم که از حاکمیت دیجیتال با عدم وابستگی یا به کارگیری هیچ منبع شخص ثالثی غیر از خود شبکه پشتیبانی می‌کنند و بنابراین انگیزه‌ای برای اجرای پروتکل انتشار مردمی فراهم می‌کنند.

\
4.1 شبکه های اجتماعی مردمی مانند توییتر

در اینجا ما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان یک شبکه اجتماعی توئیتر مانند مردمی را در بالای انتشارات مردمی تحقق بخشید. به یاد بیاورید که هر بلوک (p، i، x) به طور منحصربه‌فرد توسط سازنده آن p و شاخص i مشخص می‌شود، مشروط بر اینکه سازنده مبهم نباشد. تحقق توئیتر مانند از دو نوع بار استفاده می کند، توییت (x)، که در آن x …