چگونه CGAAL را ارزیابی کردیم: آزمایش هایی که انجام دادیم

خیلی طولانی نخوانده

برای ارزیابی ابزار خود، چندین آزمایش انجام می دهیم. در آزمایش‌های خود، الگوریتم جهانی خود، الگوریتم محلی خود را با استفاده از استراتژی‌های جستجوی مختلف و ابزار ایجاد شده PRISM-games مقایسه می‌کنیم. ما از چندین مطالعه موردی مختلف بازی همزمان استفاده می کنیم. برخی از اینها مطالعات موردی بازی‌های PRISM هستند که با LCGS برای CGAAL اقتباس شده و در صورت نیاز تعیین می‌شوند. برخی دیگر الگوریتم ها و بازی های معروفی هستند که در طول توسعه CGAAL ساخته شده اند.