چگونه یک گردش کار یادگیری ماشینی سرتاسر ایجاد کنیم

هدف در اینجا این است که به شما درک درستی از نحوه عملکرد خط لوله یادگیری ماشین و نحوه پیش پردازش داده ها، تکنیک های مختلف یادگیری ماشین و مدیریت پروژه بدهد. تنها هدف هر گردش کار قابل اعتماد و کارآمد ML، خودکارسازی کل خط لوله است. به این ترتیب، نیازی نیست نگران کارهای دستی وقت گیر باشیم که معمولاً هنگام سر و کار با مجموعه داده های بزرگ بیشتر وقت ما را می گیرد. با این رویکرد، ما فقط باید روی تصویر بزرگ تمرکز کنیم و نه بر روی همه این قطعات کوچک.