چگونه ما سوء استفاده های Crypto API را در 895 پروژه GitHub تجزیه و تحلیل کردیم

خیلی طولانی نخوانده

این روش شامل انتخاب و تجزیه و تحلیل 895 مخزن پایتون از GitHub و 51 پروژه سرپرستی MicroPython بود. وابستگی ها دانلود شدند و کد منبع برای تمرکز بر روی کد تولید و استفاده از رمزنگاری فیلتر شد. تجزیه و تحلیل مقایسه ای با پایگاه های کد جاوا و C نیز برای درک سوء استفاده از رمزنگاری در زبان های مختلف انجام شد.