چگونه بلاک چین می تواند جمع آوری اطلاعات را دموکراتیک کند و چرا باید مراقبت کنید