چه مهارت هایی به شما کمک می کند تا به یک رهبر تیم توسعه خوب تبدیل شوید؟

خیلی طولانی نخوانده

الکساندر گوزنکو، رهبر تیم در یک شرکت بزرگ، با تأکید بر مسئولیت‌های مدیریتی و فنی این نقش، بینش‌هایی را درباره تبدیل شدن به یک رهبر تیم در توسعه پیشانی به اشتراک می‌گذارد. او تمایز بین نقش و موقعیت رهبری تیم را به تفصیل بیان می کند و پیشنهاد می کند که رهبری به ترکیبی از مهارت های سخت و نرم، تجربه و ابتکار عمل برای بر عهده گرفتن مسئولیت های اضافی نیاز دارد. الکساندر گوزنکو به رهبران مشتاق تیم توصیه می‌کند که تجربه کسب کنند، ابتکار عمل نشان دهند و فرصت‌ها را برای نقش‌های رهبری به‌دست آورند و اهمیت حل مسئله، ارتباط با مدیریت و ایجاد یک محیط تیمی مثبت را برجسته کنند. او همچنین چالش‌هایی را که رهبران تیم ممکن است با آن مواجه شوند، از جمله محدودیت‌های منابع، عدم دید و حالت‌های اضطراری مورد بحث قرار می‌دهد و به این نتیجه می‌رسد که توانایی حل مشکلات و تمایل به تغییر شرکت در صورت لزوم برای رشد شغلی در موقعیت‌های رهبری بسیار مهم است.