چرا باید در سال 2021 از Web Design 3.0 استفاده کنید

طراحی وب قسمت اساسی زندگی ماست. ما از سال 2000 مشاهده کرده ایم که در دنیای طراحی وب در حال وقوع است. تحول شدیدی در روند طراحی وب وجود دارد. میلیون ها صفحه وب با مشارکت فعال طراحی شده اند. ممکن است این روزها تفاوت هایی را در میانگین وب سایت مشاهده کرده باشید. برخی از تغییرات طی سالهای گذشته اندازه گیری شده است. تغییر رخ داده به عنوان وب 3.0 شناخته می شود ، یک دوره طراحی وب جدید.

داستان کامل را بخوانید