چارچوب های پیشرو اندروید برای توسعه دهندگان برنامه چیست؟

Android Frameworks for Developers به ​​تنهایی فهرستی از مزیت ها را به همراه دارد زیرا آنها از برنامه خود با چارچوب مناسب پشتیبانی می کنند. همانطور که فناوری به طور مرتب در حال افزایش است، محبوبیت اندروید نیز افزایش یافته است و این واقعیت پنهانی نیست. برای کاربر، شرکت ها مطمئن می شوند که از بهترین چارچوب استفاده می کنند. همانطور که گزارش ها حاکی از آن است که بیش از 90 درصد از اینترنت تلفن همراه در برنامه های مختلف استفاده می شود و همه مشاغل نیز نیاز اساسی به افزایش محبوبیت خود را درک کرده اند. از آنجایی که اندروید برخی از پیشنهادات سودمند را ارائه می دهد، مردم تمایل بیشتری به آن دارند و بسیاری از آنها استفاده از دستگاه اندرویدی را بسیار راحت تر از هر سیستم عامل دیگری می یابند.