چارچوب ضد شانس، تصمیم گیری: تسلط بر هنر انتخاب هوشمندانه

خیلی طولانی نخوانده

من اونجا بودم. در اوایل کارم، متوجه شدم که در حال انتخاب هایی با عواقب واقعی بودم. هیجان انگیز و در عین حال وحشتناک بود. من هیچ آموزش رسمی در تصمیم گیری نداشتم، فقط احساس غم و اندوه و شب های بی خوابی زیادی داشتم. اما من از طریق آزمون و خطا، از طریق مربیان، و از طریق غواصی عمیق در خرد کسانی که در هنر انتخاب هوشمندانه تسلط داشتند، یاد گرفتم.