چارچوب بصری COVID-19 در موتورهای جستجو

خیلی طولانی نخوانده

برای بررسی نحوه قاب بندی بصری COVID-19 از طریق موتورهای جستجو، داده ها را از پنج موتور جستجو جمع آوری کردیم: Bing، DuckDuckGo، Google، Yandex و Yahoo. ما این موتورهای جستجو را انتخاب کردیم زیرا آن‌ها بیشترین سهم را از بازار جستجوی بین‌المللی دارند (Statcounter 2020) یا بر بازارهای محلی اصلی آنها تسلط دارند (مثلاً Yandex در مورد روسیه).