پیوند زنجیره ای در مقابل شبکه چتر در مقابل شبکه Kylin در مقابل پروتکل DIA: تجزیه و تحلیل مقایسه ای